Buletini Zyrtar: Viti [2014]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 143, 31/10/2014 Për licencimin e z. Lekë Gjoni si vlerësues të dëmeve në sigurime 31/10/2014
10 Vendim nr. 142, 31/10/2014 Për miratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2014 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 31/10/2014
10 Vendim nr. 141, 31/10/2014 Për miratimin e një ndryshimi në buxhetin e Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin 2014 31/10/2014
10 Vendim nr. 140, 31/10/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2013, të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 31/10/2014
10 Vendim nr. 139, 31/10/2014 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014, të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 31/10/2014
10 Vendim nr. 138, 31/10/2014 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarëve të këshillit të administrimit të shoqërisë administruese të fondeve të pensionit “Sicred” sh.a. 31/10/2014
10 Vendim nr. 137, 31/10/2014 Për miratimin e manualit të mbikëqyrjes së shoqërive të sigurimit 31/10/2014
10 Vendim nr. 136, 31/10/2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në rregulloren nr. 131, datë 06.10.2011, “Mbi kodin e sjelljes së shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 31/10/2014
10 Vendim nr. 135, 31/10/2014 Për miratimin e rregullores “Për procedurat dhe parimet minimale në lidhje me sistemin e kontrollit të brendshëm dhe aspekte të tjera të sistemit të informimimt të shoqërisë së sigurimit” 31/10/2014
9 Vendim nr. 134, 30/09/2014 Për miratimin e statutit të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 30/09/2014