Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
6 Vendim nr. 61, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Arben Këlliçi si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 60, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Evald Jaho si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 59, 30/06/2015 Për licencimin e Z. Mynever Baholli si vlerësues dëmesh në sigurime 30/06/2015
6 Vendim nr. 58, 30/06/2015 Për miratimin e rregullores “Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” 30/06/2015
6 Vendim nr. 57, 30/06/2015 Për disa ndryshime në vendimin e bordit nr. 131, datë 30.09.2014 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2015 për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 30/06/2015
6 Vendim nr. 56, 30/06/2015 Për miratimin e shoqërisë “Stock International Albania” sh.a., për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Leadcapital Markets” ltd 30/06/2015
6 Vendim nr. 55, 30/06/2015 Për licencimin e shoqërisë “Stock International Albania” sh.a., si shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj 30/06/2015
6 Vendim nr. 54, 30/06/2015 Për miratimin e emërimit të anëtarit të Këshillit Administrativ të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit “Sicred” sh.a. 30/06/2015
6 Vendim nr. 53, 30/06/2015 Për miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë Administruese të Fondeve të Pensionit “Sicred” sh.a. 30/06/2015
6 Vendim nr. 52, 30/06/2015 Për miratimin e emërimit të anëtarit të këshillit administrative të shoqërisë “Raiffeisen Invest – Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 30/06/2015