Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 141, 21/12/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 21/12/2015
12 Vendim nr. 140, 21/12/2015 Për miratimin e emërimit të anëtarit të këshillit administrativ të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sicred” sh.a. 21/12/2015
12 Vendim nr. 139, 21/12/2015 Për licencimin e shoqërisë “Banka Kombëtare Tregtare” sh.a., për ushtrimin e veprimtarisë së depozitarit të fondeve të pensioneve vullnetare 21/12/2015
12 Vendim nr. 138, 21/12/2015 Për miratimin e rregullores “Për miratimin ose refuzimin e ndryshimeve thelbësore të statutit të shoqërisë së sigurimit” 21/12/2015
12 Vendim nr. 137, 21/12/2015 Për miratimin e rregullores “Për procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm/shtesë për miratimin e emërimit dhe riemërimit të anëtarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrjes, administratorit/anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë së sigurimit” 21/12/2015
12 Vendim nr. 136, 21/12/2015 Për miratimin e rregullores së brendshme të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare “Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave” 21/12/2015
12 Vendim nr. 135, 21/12/2015 Mbi disa ndryshime në rregulloren mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 21/12/2015
12 Vendim nr. 134, 21/12/2015 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 114, datë 11.09.2008 “Për Konfidencialitetin në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 21/12/2015
11 Vendim nr. 133, 26/11/2015 Për miratimin e statutit të shoqërisë me objekt veprimtarinë e regjistrarit të titujve 26/11/2015
11 Vendim nr. 132, 26/11/2015 Për disa ndryshime në vendimin e bordit nr. 55, datë 30.03.2011 “Për njohjen e veprimtarisë së agjentit të brokerit të licencuar të letrave me vlerë”, i ndryshuar 26/11/2015