Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 121, 26/11/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/11/2015
11 Vendim nr. 120, 26/11/2015 Për miratimin e rregullores “mbi kriteret, rregullat dhe procedurat për delegimin e disa funksioneve nga shoqëritë e sigurimit” 26/11/2015
11 Vendim nr. 119, 26/11/2015 Për miratimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 26/11/2015
11 Vendim nr. 118, 16/11/2015 Për marrjen e masave të mbikëqyrjes ndaj shoqërisë së sigurimit Eurosig sh.a. 16/11/2015
10 Vendim nr. 117, 26/10/2015 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 26/10/2015
10 Vendim nr. 116, 26/10/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “PriceWaterHouseCoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 26/10/2015
10 Vendim nr. 115, 26/10/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “PriceWaterHouseCoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/10/2015
10 Vendim nr. 114, 26/10/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 26/10/2015
10 Vendim nr. 113, 26/10/2015 Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2016 dhe planit strategjik për vitet 2016-2020 26/10/2015
10 Vendim nr. 112, 26/10/2015 Për miratimin e ndryshimit të planit financiar të vitit 2015 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 26/10/2015