Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
10 Vendim nr. 111, 26/10/2015 Për miratimin e rregullores “Për metodën e llogaritjes së kufirit minimal të aftësisë paguese të shoqërisë së sigurimit, që ushtron veprimtari në klasat e jetës dhe jo-jetës” 26/10/2015
10 Vendim nr. 110, 26/10/2015 Për përmbajtjen e raportit vjetor që publikohet nga shoqëritë e sigurimit dhe risigurimit 26/10/2015
10 Vendim nr. 109, 26/10/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “Deloitte Audit Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimit kolektiv “Raiffeisen Invest” sh.a., të fondit të pensionit vullnetar raiffeisen, të fondit të investimit raiffeisen prestigj dhe të fondit të investimit Raiffeisen Invest euro 26/10/2015
10 Vendim nr. 108, 26/10/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “PriceWaterHouseCoopers Audit” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a., dhe të fondit të pensionit vullnetar Sigal 26/10/2015
10 Vendim nr. 107, 05/10/2015 Mbi përzgjedhjen e kandidaturave për anëtar të Komitetit Këshillimor për hartimin e politikave të zhvillimit në tregun e sigurimeve 05/10/2015
10 Vendim nr. 106, 05/10/2015 Për miratimin e politikave të licencimit, të rregullimit dhe të mbikëqyrjes, për të nxitur zhvillimin e tregjeve financiare që mbikëqyren nga Autoriteti 05/10/2015
9 Vendim nr. 105, 30/09/2015 Për miratimin e një ndryshimi në rregulloren nr. 32, datë 28.05.2015 "Për organizimin dhe funksionimin e qendrës së edukimit" 30/09/2015
9 Vendim nr. 104, 30/09/2015 Për miratimin e buxhetit të vitit 2016 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 30/09/2015
9 Vendim nr. 103, 30/09/2015 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit për programin e trajnimit afatgjatë të kualifikimit profesional për aktuar 30/09/2015
9 Vendim nr. 102, 30/09/2015 Për krijimin, investimin dhe përdorimin e fondit të rezervës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 30/09/2015