Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
9 Vendim nr. 101, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "KPMG Albania" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit "Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 100, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "KPMG Albania" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit "Intersig Vienna Insurance Group" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 99, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë “Atlantik Shoqëri Sigurimi” sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 98, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "KPMG Albania" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit "Ansig" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 97, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "Grant Thornton Albania" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit "Eurosig" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 96, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "Ernst & Young" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit "Albsig" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 95, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "Ernst & Young" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë së sigurimit "SICRED" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 94, 30/09/2015 Për miratimin e shoqërisë audituese "Ernst & Young" sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015, të shoqërisë administruese të fondit të pensionit "SiCRED" sh.a., dhe të fondit të pensionit vullnetar SiCRED pensions 30/09/2015
9 Vendim nr. 93, 30/09/2015 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit "Sigal-Life Uniqa Group Austria" sh.a. 30/09/2015
9 Vendim nr. 92, 30/09/2015 Për dhënien e miratimit për emërimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit "Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/09/2015