Buletini Zyrtar: Viti [2015]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
8 Vendim nr. 81, 31/08/2015 Për miratimin e statutit të ndryshuar të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. 31/08/2015
8 Vendim nr. 80, 31/08/2015 Për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian V.I.G.” sh.a. 31/08/2015
8 Vendim nr. 79, 31/08/2015 Për miratimin e rregullores “Për miratimin/licencimin e personave për të ushtruar veprimtarinë e agjentit në sigurime si dhe rastet e mospranimit të regjistrimit dhe refuzimit të licencës” 31/08/2015
8 Vendim nr. 78, 31/08/2015 Për disa ndryshime në vendimin nr. 27, datë 28.04.2015 “Mbi strukturën organizative, numrin e punonjësve dhe përshkrimeve të punës në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 31/08/2015
8 Vendim nr. 77, 31/08/2015 Për miratimin e disa ndryshimeve në planin e pensionit profesional për punonjësit e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 31/08/2015
7 Vendim nr. 76, 28/07/2015 Mbi miratimin e udhëzimit “Për shpërblimet e anëtarëve joekzekutivë dhe pagës së Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv, Nëndrejtorit Ekzekutiv dhe të punonjësve të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 31/07/2015
7 Vendim nr. 75, 28/07/2015 Për miratimin e raportit të mbikëqyrjes për vitin 2014 31/07/2015
7 Vendim nr. 74, 28/07/2015 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a., nga analiza e vitit 2014 dhe tremujorit të parë të vitit 2015 31/07/2015
7 Vendim nr. 73, 28/07/2015 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a., nga analiza e vitit 2014 dhe tremujorit të parë të vitit 2015 31/07/2015
7 Vendim nr. 72, 28/07/2015 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a., nga analiza e vitit 2014 dhe tremujorit të parë të vitit 2015 31/07/2015