Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 48, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Rezarta Zhukri, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës, të jo-jetës dhe risigurime 31/03/2016
4 Vendim nr. 47, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të z. Bashkim Kryeziu, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 46, 31/03/2016 Për miratimin e licencimit të zj. Valbona Çarçani, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe jo-jetës 31/03/2016
4 Vendim nr. 45, 31/03/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 31/03/2016
4 Vendim nr. 44, 31/03/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 31/03/2016
4 Vendim nr. 43, 31/03/2016 Për miratimin e statutit të ndryshuar të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 31/03/2016
4 Vendim nr. 42, 31/03/2016 Për miratimin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 31/03/2016
4 Vendim nr. 41, 31/03/2016 Për miratimin e ndryshimeve në rregulloren nr. 26, datë 23.02.2011 “Mbi funksionimin e sistemit të raportimit AMF In-Reg”, e ndryshuar 31/03/2016
4 Vendim nr. 40, 31/03/2016 Për miratimin e rregullores “Mbi formën, përmbajtjen dhe rregullat për mbajtjen e regjistrave të ndërmjetësve në sigurime” 31/03/2016
4 Vendim nr. 39, 31/03/2016 Për miratimin e disa shtesave në rregulloren nr. 137, datë 21.12.2015 “Mbi procedurën, afatet dhe dokumentacionin e nevojshëm/shtesë për miratimin e emërimit dhe riemërimit të anëtarit të këshillit të administrimit/mbikëqyrës, administratorit/anëtarit të bordit të drejtorëve të shoqërisë së sigurimit” 31/03/2016