Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
16 Vendim nr. 198, 22/12/2016 Për shfuqizimin e vendimit të Bordit nr. 119, datë 19.07.2016 22/12/2016
16 Vendim nr. 197, 22/12/2016 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës 22/12/2016
15 Vendim nr. 196, 24/11/2016 Për miratimin e kritereve të përzgjedhjes së ekspertit kontabël të regjistruar ose shoqërisë audituese, për auditimin e pasqyrave financiare të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, për vitin 2016 24/11/2016
15 Vendim nr. 195, 24/11/2016 Për miratimin e licencimit të z. Xhemal Sula, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës dhe Jo-Jetës 24/11/2016
15 Vendim nr. 194, 24/11/2016 Për miratimin e licencimit të z. Aleksandër muçko, për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jetës, jo-jetës dhe risigurime 24/11/2016
15 Vendim nr. 193, 24/11/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Union Distribucion Servis Albania (UDSA)” sh.p.k. 24/11/2016
15 Vendim nr. 192, 24/11/2016 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 24/11/2016
15 Vendim nr. 191, 24/11/2016 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian V.I.G” sh.a. 24/11/2016
15 Vendim nr. 190, 24/11/2016 Për miratimin e rinovimit të licencës për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 24/11/2016
15 Vendim nr. 189, 24/11/2016 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2016, të shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. 24/11/2016