Buletini Zyrtar: Viti [2016]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
14 Vendim nr. 168, 31/10/2016 Për miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm për vitin 2017 dhe planit strategjik për vitet 2017-2019 31/10/2016
13 Vendim nr. 167, 03/10/2016 Mbi miratimin e Marrëveshjes së Konfidencialitetit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare Shqipëri (AMF) dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes së Tregut Financiar Zvicër (FINMA) në lidhje me Kolegjin e Mbikëqyrësve të UNIQA Group 03/10/2016
13 Vendim nr. 166, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Intersig Vienna Insurance Group” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 165, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 164, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Atlantik” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 163, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Albsig” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 162, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 161, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 160, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Insig” sh.a. 03/10/2016
13 Vendim nr. 159, 03/10/2016 Për marrjen e masës administrative ndaj shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 03/10/2016