Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 121, 27/07/2017 Mbi miratimin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve 27/07/2017
11 Vendim nr. 120, 27/07/2017 Për miratimin e emërimit të zj. Aida Naska (Lata), në pozicionin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve-alse” sh.a. 27/07/2017
11 Vendim nr. 119, 27/07/2017 Për miratimin e riemërimit të z. Xhevdet Kopani si administrator i shoqërisë “Eurosig” sh.a. 27/07/2017
11 Vendim nr. 118, 27/07/2017 Për miratimin e shoqërisë “Smartcom” sh.a., për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Rodeler” ltd 27/07/2017
11 Vendim nr. 117, 27/07/2017 Për licencimin e shoqërisë “Smartcom” sh.a. për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj dhe licencimin e z. Sokrat Mitre si broker në emër dhe për llogari të shoqërisë “Smartcom” sh.a. 27/07/2017
11 Vendim nr. 116, 27/07/2017 Për miratimin e anëtarëve të këshillit të administrimit të shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 27/07/2017
11 Vendim nr. 115, 27/07/2017 Për miratimin e e ndryshimeve në statutin e shoqërisë së sigurimit “Insig Jetë” sh.a. 27/07/2017
11 Vendim nr. 114, 27/07/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë “UDSA” sh.p.k. 27/07/2017
11 Vendim nr. 113, 27/07/2017 Për miratimin për ushtrimin e veprimtarisë së agjentit në sigurime të subjektit “UDSA” sh.p.k. në emër dhe për llogari të 6 shoqërive të sigurimit 27/07/2017
11 Vendim nr. 112, 27/07/2017 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 27/07/2017