Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
4 Vendim nr. 31, 30/03/2017 Për miratimin si agjent në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 30, 30/03/2017 Për miratimin e agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të shoqërisë së sigurimit “Ansig” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 29, 30/03/2017 Për miratimin e shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a., për të vepruar si agjent brokeri në letrat me vlerë, në emër dhe për llogari të shoqërisë “Leadcapital Markets” ltd 30/03/2017
4 Vendim nr. 28, 30/03/2017 Për licencimin e shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a., si shoqëri brokerimi për ushtrim veprimtarie tregtimi në tituj dhe licencimin e z. Arbër Begaj si broker në emër dhe për llogari të shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 27, 30/03/2017 Për miratimin e buxhetit të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin 2017 30/03/2017
4 Vendim nr. 26, 30/03/2017 Mbi fondin e kompensimit për vitin 2017 30/03/2017
4 Vendim nr. 25, 30/03/2017 Për miratimin e tabelës së primit të rrezikut për përllogaritjen e provigjoneve teknike për sigurimin e detyrueshëm të përgjegjësisë së pronarit të mjetit motorik për dëmet qe u shkaktohen palëve të treta nga përdorimi i këtij mjeti 30/03/2017
4 Vendim nr. 24, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërisë së sigurimit “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 23, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 30/03/2017
4 Vendim nr. 22, 30/03/2017 Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërisë së sigurimit “Eurosig” sh.a. 30/03/2017