Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
17 Vendim nr. 181, 28/12/2017 Për marrjen e masave ndaj agjentit në sigurime zj. Greta Gjini 28/12/2017
17 Vendim nr. 180, 28/12/2017 Për marrjen e masave ndaj punonjësit të shoqërisë “Atlantik” - shoqëri sigurimesh sh.a. zj. Donika Bendo 28/12/2017
17 Vendim nr. 179, 28/12/2017 Për marrjen e masave ndaj punonjësit të shoqërisë “Insig” sh.a. z. Adriatik Gjura 28/12/2017
17 Vendim nr. 178, 28/12/2017 Mbi marrjen e masave për korigjimin e situatës që lidhet me shitjet e policave të sigurimit të detyrueshëm MTPL 28/12/2017
17 Vendim nr. 177, 28/12/2017 Për miratimin e memorandumit të bashkëpunimit mbi statistikat financiare ndërmjet Institutit të Statistikave dhe Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 28/12/2017
15 Vendim nr. 176, 07/12/2017 Për miratimin e buxhetit të vitit 2018 të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare 07/12/2017
15 Vendim nr. 175, 30/11/2017 Për miratimin e licencimit të zj. Ejona Rryçi për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e jo-jetës, në emër të shoqërisë së brokerimit “Assibroker” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 174, 30/11/2017 Për miratimin e licencës për ushtrimin e veprimtarisë së brokerimit në sigurime të shoqërisë së brokerimit “Assibroker” sh.a. 30/11/2017
15 Vendim nr. 173, 30/11/2017 Për një shtesë në rregulloren nr. 128, datë 06.10.2011 “Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive” 30/11/2017
15 Vendim nr. 172, 30/11/2017 Për miratimin e emërimit të këshilliarit të shoqërisë së sigurimit 30/11/2017