Buletini Zyrtar: Viti [2017]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
14 Vendim nr. 141, 20/10/2017 Për miratimin e emërimit të z. Michael Hack, në funksionin e anëtarit të këshillit mbikëqyrës të shoqërisë së sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 20/10/2017
14 Vendim nr. 140, 20/10/2017 Për miratimin e statutit të shoqërisë administruese të fondeve të investimit “WVP Fund Management Tirana” sh.a. 20/10/2017
14 Vendim nr. 139, 20/10/2017 Për miratimin e anëtarit të këshillit të administrimit të shoqërisë “Raiffeisen Invest-Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 20/10/2017
13 Vendim nr. 138, 28/09/2017 Për miratimin e një shtese në rregulloren nr. 155, datë 23.12.2014 “Për përcaktimin e elementeve të përllogaritjes dhe nivelet e tarifave që u ngarkohen subjekteve të mbikëqyrura, si dhe procedurat e arkëtimit dhe rakordimit të tyre” 28/09/2017
13 Vendim nr. 137, 28/09/2017 Për disa ndryshime në rregulloren nr. 127, datë 06.10.2011 “Mbi përmbajtjen e detyrueshme, afatet dhe formën e raporteve të sipërmarrjeve të investimeve kolektive, shoqërive të administrimit dhe depozitarëve” 28/09/2017
13 Vendim nr. 136, 28/09/2017 Për disa ndryshime dhe shtesa në rregulloren nr. 25, datë 23.02.2011 “Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit” 28/09/2017
13 Vendim nr. 135, 28/09/2017 Mbi miratimin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe kolegjit universitar “Luarasi” 28/09/2017
13 Vendim nr. 134, 28/09/2017 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme 28/09/2017
13 Vendim nr. 133, 28/09/2017 Për miratimin e prospektit të ndryshuar të fondit të pensionit të administruar nga shoqëria administruese “Credins Invest – Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive” sh.a. 28/09/2017
13 Vendim nr. 132, 28/09/2017 Për miratimin e shoqërisë audituese “KPMG Albania” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017, të shafp “Sigal-Life Uniqa Group Austria” 28/09/2017