Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
18 Vendim nr. 231, 26/11/2018 Për miratimin e emërimit të Zj. Julinda Kasmi Molla si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë “Sicred” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 230, 26/11/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 229, 26/11/2018 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së agjentit në sigurime, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 228, 26/11/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 227, 26/11/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Eurosig” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 226, 26/11/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër e për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 26/11/2018
18 Vendim nr. 225, 26/11/2018 Për miratimin e buxhetit të Byrosë Shqiptare të Sigurimit për vitin 2018 26/11/2018
18 Vendim nr. 224, 26/11/2018 Për miratimin e Udhëzimit “Për vlerësimin e performancës në punë të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" 26/11/2018
18 Vendim nr. 223, 26/11/2018 Për miratimin e listës së tarifave për subjektet e mbikëqyrura për vitin 2019 26/11/2018
18 Vendim nr. 222, 26/11/2018 Për miratimin e ndryshimit të Rregullores nr. 102, datë 30.09.2015 “Për krijimin, investimin dhe përdorimin e fondit të rezervës së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare” 26/11/2018