Buletini Zyrtar: Viti [2018]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
13 Vendim nr. 181, 31/08/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime, në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 180, 31/08/2018 Për miratimin e agjentëve në sigurime në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Sigma Interalbanian VIG” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 179, 31/08/2018 Për miratimin e agjentit në sigurime në emër dhe për llogari të Shoqërisë së Sigurimit “Insig” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 178, 31/08/2018 Për licencimin e Z. Musa Huti si Vlerësues Dëmesh në Sigurime 31/08/2018
13 Vendim nr. 177, 31/08/2018 Për licencimin e Z. Ernest Sulçe si Vlerësues Dëmesh në Sigurime 31/08/2018
13 Vendim nr. 176, 31/08/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2018, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 175, 31/08/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “KPMG Albania” sh.p.k. për auditimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2018, të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Life Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 174, 31/08/2018 Për miratimin e Shoqërisë Audituese “MAZARS” sh.p.k. për auditimin e Pasqyrave Financiare për vitin 2018, të Shoqërisë së Sigurimit “Albsig” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 173, 31/08/2018 Për miratimin e një ndryshimi në statutin e Shoqërisë së Brokerimit “Suntrust Broker” sh.a. 31/08/2018
13 Vendim nr. 172, 31/08/2018 Për miratimin e riemërimit të Z. Gerald Müller si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë së Sigurimit “Sigal Uniqa Group Austria” sh.a. 31/08/2018