Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
11 Vendim nr. 158, 14/08/2019 Për njohjen dhe regjistrimin e Shoqërisë “Eurotrade Securities” sh.a. si agjent i shoqërisë së brokerimit në tituj “Trade Capital Markets” ltd 14/08/2019
10 Vendim nr. 157, 24/07/2019 Për revokimin e licencës së shoqërisë së brokerimit në sigurime “Smart Insurance Broker” sh.a. 24/07/2019
10 Vendim nr. 156, 24/07/2019 Për miratimin e Udhëzimit mbi raportimin e shitjeve të policave të sigurimit të punonjësve të punësuar në veprimtarinë minerare nga aksidentet në punë 24/07/2019
10 Vendim nr. 155, 24/07/2019 Për miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së brokerit në tituj në “Bursën Shqiptare të Titujve ALSE” 24/07/2019
10 Vendim nr. 154, 24/07/2019 Për miratimin e ndryshimit të strukturës organizative dhe organikës së AMF-së 24/07/2019
10 Vendim nr. 153, 24/07/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 24/07/2019
10 Vendim nr. 152, 24/07/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 24/07/2019
10 Vendim nr. 151, 24/07/2019 Për një ndryshim në Vendimin e Bordit nr. 17, datë 28.02.2014 “Mbi fondin e kompensimit për vitin 2014”. 24/07/2019
10 Vendim nr. 150, 24/07/2019 Për marrjen e masave korrigjuese ndaj Byrosë Shqiptare të Sigurimit 24/07/2019
10 Vendim nr. 149, 24/07/2019 Për miratimin e riemërimit të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit të administrimit të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensioneve “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a. 24/07/2019