Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
14 Vendim nr. 218, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës të Zj. Brikena Preni për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 217, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Z. Arben Çavolli për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 216, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Zj. Ravena Aleksi për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 215, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Zj. Petrina Duka për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 214, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Zj. Oriana Zaçaj për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 213, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Zj. Enkeleda Shehi për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 212, 22/11/2019 Për rinovimin e licencës së Z. Albion Nasaj për ushtrimin e veprimtarisë si aktuar i autorizuar në sigurime 22/11/2019
14 Vendim nr. 211, 22/11/2019 Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Qendrës për Emancipimin Ekonomik të Medias 22/11/2019
14 Vendim nr. 210, 22/11/2019 Për licencimin e “Albsig Invest - shoqëri administruese e fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive” sh.a. dhe miratimin e “Fondit të pensionit vullnetar Albsig” 22/11/2019
14 Vendim nr. 209, 22/11/2019 Për miratimin e ndryshimit në nenit 5, pika 1, të statutit të shoqërisë së sigurimit “Albsig jete” sh.a., si rezultat i rritjes së kapitalit 22/11/2019