Buletini Zyrtar: Viti [2019]

Mbledhje nr. Nr. vendimit dhe data Titulli Data e botimit
12 Vendim nr. 178, 13/09/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Njazi Shehu 13/09/2019
12 Vendim nr. 177, 13/09/2019 Për miratimin e rinovimit të licencës të vlerësuesit të dëmeve në sigurime Z. Mamir Hodo 13/09/2019
12 Vendim nr. 176, 13/09/2019 Për miratimin e prospektit të emetuesit shoqëria “Banka Credins” sh.a., për ofertën private të emetimit të obligacioneve të konvertueshme në aksione 13/09/2019
12 Vendim nr. 175, 13/09/2019 Për miratimin e statutit të ndryshuar të shoqërisë “Bursa Shqiptare e Titujve ALSE” sh.a. 13/09/2019
12 Vendim nr. 174, 13/09/2019 Për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë administruese WVP Fund Management Tirana sh.a. dhe fondit të investimeve WVP Top Invest për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019. 13/09/2019
12 Vendim nr. 173, 13/09/2019 për miratimin e shoqërisë audituese “Grant Thornton” sh.p.k., për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP e SIK Credins Invest sh.a., fondit të pensionit Credins Pension dhe fondit të investimit Credins Premium për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019 13/09/2019
12 Vendim nr. 172, 13/09/2019 Për marrjen e masave ndaj shoqërisë së sigurimit 13/09/2019
12 Vendim nr. 171, 13/09/2019 Për licencimin e shoqërisë “Albsig Jetë” sh.a. për ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit në klasat e jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë 13/09/2019
11 Vendim nr. 170, 14/08/2019 Për miratimin e Rregullores “Për marrëdhëniet e punës të punonjësve në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare” 14/08/2019
11 Vendim nr. 169, 14/08/2019 Për miratimin e Rregullores “Për organizimin, funksionimin dhe përshkrimin e detyrave” 14/08/2019