Direktiva & Rregullore të BE-së

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jobankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

Lista e tregjeve të rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian

Direktiva 2009/138/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 25 nëntor 2009, "Për fillimin dhe zhvillimin e veprimtarive të sigurimit dhe të risigurimit" (Direktiva për aftësinë paguese II)

Direktiva e Këshillit 73/240/KEE, datë 24 korrik 1973, që heq kufizimet mbi lirinë e vendosjes në veprimtarinë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të Jetës

Direktiva e dytë e Këshillit 88/357/KEE, datë 22 qershor 1988, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me sigurimet e drejtpërdrejta me përjashtim të sigurimit të Jetës, ku parashikohen dispozitat për mundësimin e ushtrimit të efektshëm të lirisë për të ofruar shërbime dhe ku ndryshohet Direktiva 73/239/KEE

Direktiva e Këshillit, datë 10 dhjetor 1984 për ndryshimin, sidomos lidhur me asistencën turistike, e Direktivës së Parë (73/239/KEE) për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative që kanë të bëjnë me fillimin dhe ndjekjen e veprimtarisë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të jetës (84/641/KEE)

Direktiva e Këshillit, datë 30 maj 1978, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative në lidhje me bashkësigurimin në Komunitet (78/473/KEE)

Direktiva 2009/103/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 shtator 2009, për sigurimin e përgjegjësisë civile në lidhje me përdorimin e mjeteve motorike dhe për zbatimin me forcë të detyrimit për të marrë një sigurim të tillë (tekst që lidhet me ZEE-në)

Direktiva e parë e Këshillit 73/239/KEE, datë 24 korrik 1973, për bashkërendimin e akteve ligjore, nënligjore dhe administrative që kanë të bëjnë me fillimin dhe ndjekjen e veprimtarisë tregtare të sigurimit të drejtpërdrejtë me përjashtim të sigurimit të Jetës

Direktiva e Tetë e Këshillit 84/253/KEE, datë 10 prill 1984, mbështetur në nenin 54 pika 3 germa "g" të Traktatit për miratimin e personave përgjegjës për kryerjen e auditimeve ligjore të dokumenteve kontabël

Direktiva 2005/68/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 nëntor 2005, mbi risigurimin dhe Direktivat ndryshuese të Këshillit 73/239/KEE, 92/49/KEE si dhe Direktivat 98/78/KE dhe 2002/83/KE (Tekst me rëndësinë e ZEE-së)

Direktiva 2002/92/KE e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 9 dhjetor 2002, për ndërmjetësimin në sigurime