Direktiva & Rregullore të BE-së

Në këtë seksion të faqes do të gjeni legjislacionin Evropian që rregullon sektorin financiar jobankar respektivisht: tregun e sigurimeve, tregun e pensioneve vullnetare, tregun e titujve dhe tregun e sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

Lista e tregjeve të rregulluara në BE

Faqja web e legjislacionit Evropian