Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 16.11.2020


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.
1.
 
Kërkesë datë 15.10.2020 Kërkesë për informacion A.M Kthyer përgjigje, me email, datë 21.10.2020 Pranuar, kthyer përgjigje datë 21.10.2020 Pa pagesë