Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 04.05.2016


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.
1


 
04.05.3016 Kerkohet info. per sig. e nje mjeti motorik pa targa dha pa nr. shasie Datë 10.05.2016 Kthyer përgjigje për plotësim të dhënash.    datë 10.05.2016 Pa pagesë

SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
Evidentohet kronologjia e kërkesave.
Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
Identifikohet lloji i kërkesës.
Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
Ndihmon kërkuesin pë të njohur ecurinë e procesit.
Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.