Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Regjistri i Kërkesave dhe Ankesave, datë 31.08.2017


Nr. Rendor


 

Data e regjistrimit të kërkesës
(Data, muaji,    viti).

Objekti
(Përmban edhe përmbledhje të kërkesës).

Data e kthimit   të përgjigjes
(Përmban edhe përmbledhje të përgjigjes).

Statusi i      kërkesës
Pranuar/
Refuzuar/
Pranuar pjesërisht.

Tarifa
Pa pagesë/
Me pagesë.
1


 
31.08.2017 Kërkesë për takim dhe ankesë në lidhje me kryerjen e dëmshpërblimit nga një kompani sigurimi 07.09.2017 Realizuar takimi dhe prezantim I përgjigjes së ardhur nga shoqëria e sigurimit për rastin konkret të ankimit për dëmshpërblim. Pa pagesë


SHËNIM:
Regjistri përditësohet çdo tre muaj.
Evidentohet kronologjia e kërkesave.
Evidentohet nisja e shqyrëtimit të kërkesës.
Identifikohet lloji i kërkesës.
Reflektohet afati i shqyrëtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me Ligjin nr .9887, date 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”
Ndihmon kërkuesin pë të njohur ecurinë e procesit.
Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit  në përputhje me udhëzimet përkatëse.