5 Dhjetor 2018

Për zhvillimin e testimit për njohuritë në fushën e titujve

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 18 dhjetor 2018, në orën 11:00, në ambientet e AMF-së, do të zhvillohet testimi për njohuritë në fushen e titujve.