3 Dhjetor 2009

Mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2008, të AMF

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë Raportin e Mbikëqyrjes 2008.
Viti 2008 ka qenë një vit me zhvillime pozitive në drejtim të përmbushjes së objektivave dhe prioriteteve të AMF-së për forcimin e mbikëqyrjes së tregut të sigurimeve. Përveç përfundimit me sukses të procesit të rritjes së fondit të garancisë në nivelet e kërkuara nga direktivat e BE, prioritet gjatë këtij viti ka qenë puna intensive për ngritjen e një sistemi të Mbikëqyrjes Efektive, i cili do të mbështetet nga një sistem raportimi me baza të dhënash të shumëfishta dhe do të shoqërohet me ndryshimet e nevojshme legjislative. Rezultatet e kësaj pune, pritet të konkretizohen në vitet në vazhdim.

Në thelb të këtij publikimi do të gjeni informacionin statistikor-financiar të detajuar dhe tepër të strukturuar. Kështu, përveç testeve IRIS për tregun, të dhënave makro dhe informacionit tekniko-financiar për tregun e Jetës dhe të Jo-Jetës, një vend të rëndësishëm në këtë publikim zënë dhe treguesit tekniko-financiarë të disa prej portofoleve me peshë më të rëndësishme, me qëllim analizimin e tendencave në vite.

Ky publikim mendohet t’i vijë në ndihmë një numri të konsiderueshëm përdoruesish, duke filluar që nga vetë operatorët e tregut, investitorët e huaj, analistët e ndryshëm dhe deri për qëllime akademike.

Shpresojmë, që ky publikim t’i përgjigjet nevojave të publikut të gjerë, për informacion dhe t’i shërbejë forcimit të mëtejshëm të transparencës në kuadrin e mbikëqyrjes së tregut të sigurimeve.

Për të lexuar tekstin e plotë të publikimit të Raportit të Mbikëqyrjes 2008, në versionin XLS, mund të klikoni këtu