5 Korrik 2019

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

Në zbatim të pikes 2 të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019 “Mbi organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/ rinovim licence në AMF”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 11 korrik 2019, ora 13.00 për vlerësues dëmesh në sigurime është si më poshtë:
 

1 Ajet Bakiu
2 Elvira Karanxha
3 Gramos Ylli
4 Lekë Gjoni
5 Mereme Lleshi
6 Mamir Hodo
7 Njazi Shehu
8 Shpetim Xhetani