26 Mars 2020

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

Ditën e martë, datë 31.03.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:
 

  1. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar;
  2. Miratimi i rendit të ditës;
  3. Informacion mbi situatën e tregjeve në mbikëqyrje dhe masat organizative të marra nga AMF, në kushtet e situatës së krijuar nga virusi COVID-19;
  4. Projekt “Për miratimin e provigjoneve teknike të shoqërive të sigurimit, siç paraqiten në 31 dhjetor 2019”;
  5. Projekt “Mbi miratimin e primeve të rrezikut për efekt të llogaritjes së nivelit të provigjoneve të sigurimit të detyrueshëm motorik MTPL”;
  6. Të tjera.