16 Nentor 2020

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për formën dhe procedurën e regjistrimit të akt-ofertës për emetimin e obligacioneve”

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 62/2020 “Për Tregjet e Kapitalit”, ka hartuar projektrregulloren “Për formën dhe procedurën e regjistrimit të akt-ofertës për emetimin e obligacioneve”. 

Projektrregullorja dhe shtojcat përkatëse publikohen në faqen zyrtare të Autoritetit, për konsultim publik, në linkun e mëposhtëm:

https://amf.gov.al/projekt.asp?id=56

Për më shumë, kontaktoni [email protected]