Rregullore

Rregullore nr. 2, datë 25.01.2016 "Për formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare, raporteve statistikore dhe raportimeve të tjera të ndërmjetësve në sigurime dhe risigurime"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 2
  Datë: 25/01/2016
 • Hyn në fuqi : 25/01/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore përcakton formën, afatet dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe raporteve statistikore që detyrohet të përgatitë dhe të depozitojë në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare shoqëria e agjentëve dhe shoqëria e brokerimit në sigurime, si dhe formën, përmbajtjen, afatet kohore dhe mënyrën e raportimit të të dhënave të tjera që lidhen me organizimin e shoqërisë dhe kryerjen e veprimtarisë.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 58, datë 26.05.2017)
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 73, datë 04.04.2018)

   Materiali i plotë