Rregullore

Rregullore nr. 9, datë 25.01.2016 "Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre nga Autoriteti"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 9
  Datë: 25/01/2016
 • Hyn në fuqi : 25/01/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i bazave, metodave të llogaritjes, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve teknike për klasat e sigurimit të Jo-Jetës, si dhe kriteret dhe procedurat e miratimit të tyre nga Autoriteti.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit Nr. 125, datë 24.08.2016)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit Nr. 13, datë 15.02.2019)

   Materiali i plotë