Rregullore

Kodi i Etikës së Aktuarëve, nr. 15, datë 26.02.2016

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 15
  Datë: 26/02/2016
 • Hyn në fuqi : 26/02/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Qëllimi i këtij Kodi është promovimi i rregullave të sjelljes dhe të etikës profesionale për aktuarët, gjatë ushtrimit të detyrave të tyre funksionale, në pajtueshmëri me aktet ligjore e nënligjore në fushat që ushtrojnë veprimtarinë.

   Materiali i plotë