Rregullore

Rregullore nr. 38, datë 31.03.2016 "Për përmbajtjen, mënyrën, afatet e raportimit dhe njoftimit periodik në AMF nga shoqëritë e sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 38
  Datë: 31/03/2016
 • Hyn në fuqi : 31/03/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i përmbajtjes, mënyrës, dhe afateve të raportimit dhe njoftimit periodik nga shoqëria e sigurimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 154, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë