Rregullore

Rregullore nr. 75, datë 30.05.2016 "Për komunikimin me median e publikun, publikimet dhe funksionimin e faqes së internetit", e ndryshuar

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 75
  Datë: 30/05/2016
 • Hyn në fuqi : 30/05/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Kjo rregullore përcakton procedurat në lidhje me funksionimin sa më të mirë të komunikimit të Autoritetit me Median dhe Publikun; përmbajtjen dhe klasifikimin e publikimeve, si dhe hartimin dhe funksionimin e faqes zyrtare të internetit të Autoritetit.

Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 95, datë 13.06.2018

   Materiali i plotë