Rregullore

Rregullore nr. 187, datë 24.11.2016 “Mbi bazat dhe metodat e llogaritjes së provigjoneve matematike, mënyrat e mbajtjes së provigjoneve matematike dhe kriteret e procedurat e miratimit të tyre”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 187
  Datë: 24/11/2016
 • Hyn në fuqi : 24/11/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i parimeve, i bazave teknike dhe i metodave të llogaritjes së  provigjoneve matematike.

   Materiali i plotë