Rregullore

Rregullore nr. 200, datë 27.12.2016 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve matematike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 200
  Datë: 27/12/2016
 • Hyn në fuqi : 27/12/2016
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve matematike, si dhe parimeve dhe rregullave të investimit nga shoqëritë e sigurimit/risigurimit që ushtrojnë veprimtari sigurimi në klasat e sigurimit të Jetës.

   Materiali i plotë