Rregullore

Rregullore nr. 57, datë 26.05.2017 "Mbi llogaritjen e Mbajtjes Neto të Mbulimit Maksimal Agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 57
  Datë: 26/05/2017
 • Hyn në fuqi : 01/01/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregulla për shoqëritë e sigurimit në lidhje me llogaritjen e mbajtjes neto të mbulimit maksimal agregat të rreziqeve që rrjedhin nga kontratat e sigurimit, nga tërmetet dhe rreziqe të tjera agregate dhe të akumuluara për kontratat e nënshkruara nga shoqëria e sigurimit.

   Materiali i plotë