Rregullore

Rregullore nr. 54, datë 26.05.2017 "Mbi likuidimin e detyrueshëm të degës së shoqërisë së sigurimit, të një vendi të huaj dhe një vendi anëtar të BE-së"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 54
  Datë: 26/05/2017
 • Hyn në fuqi : 26/05/2017
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekt i kësaj rregulloreje është të përcaktojë rregullat e likuidimit të detyrueshëm të degës së shoqërisë së sigurimit, të një vendi të huaj dhe degës së shoqërisë së sigurimit të një vendi anëtar të BE-së.

   Materiali i plotë