Udhezim

Udhëzim nr. 20, datë 06.02.2018 “Mbi parimet dhe rregullat e përgjithshme të sigurisë së informacionit”

 • Akti ligjor/rregullator: Udhezim
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 20
  Datë: 06/02/2018
 • Hyn në fuqi : 06/02/2018
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Objekt i këtij udhëzimi është përcaktimi i parimeve dhe rregullave të përgjithshme të sigurisë së informacionit në AMF dhe përcaktimi i përgjegjësive për veprimet që lidhen me sigurinë me qëllim ruajtjen e integritetit, disponueshmërisë dhe konfidencialitetit të aseteve të informacionit të Autoritetit.

   Materiali i plotë