Rregullore

Rregullore nr. 41, datë 28.05.2009 "Mbi likuiditetin minimal të shoqërive të brokerimit të letrave me vlerë"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 41
  Datë: 28/05/2009
 • Hyn në fuqi : 28/05/2009
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i mënyrës së balancimit të aseteve likuide me detyrimet me afat të shkurtër të shoqërisë së brokerimit, si dhe procedurat e raportimit në Autoritet.

   Materiali i plotë