Ligje

Ligji nr. 10 158, datë 15.10.2009 "Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore"

 • Akti ligjor/rregullator: Ligje
 • Miratoi : Kuvendi
 • Numër: 10 158
  Datë: 15/10/2009
 • Hyn në fuqi : 20/11/2009
 • Botuar në: Fletoren Zyrtare nr. 149
  Datë: 05/11/2009
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Titujve

Ligji për Obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore ka si qëllim përmirësimin e bazës ligjore, zhvillimin e tregut të kapitaleve dhe mbrojtjen e investitorëve. Ligji zbatohet për obligacionet:
a) e shoqërisë aksionare, me zyrë qendrore në Republikën e Shqipërisë;
b) e qeverisë vendore.
Ky ligj nuk zbatohet në rastet e obligacioneve të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë apo të Bankës së Shqipërisë.

   Materiali i plotë