Rregullore

Rregullore nr. 125, datë 07.12.2010 “Për penalitetet e zbatuara në rastin e tërheqjes së parakohshme nga fondi i pensionit vullnetar”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 125
  Datë: 07/12/2010
 • Hyn në fuqi : 07/12/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Objekti i rregullores është përcaktimi i kufirit dhe mënyrës së zbatimit të penalitetit në rast të tërheqjes së parakohshme nga anëtari të aseteve, nga llogaria individuale në fondin e pensionit vullnetar.

   Materiali i plotë