Rregullore

Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011 "Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 25
  Datë: 23/02/2011
 • Hyn në fuqi : 23/02/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo Rregullore ka për qëllim të rregullojë përmbajtjen, shpeshtësinë, afatet dhe formën e pasqyrave financiare të detyrueshme për tu depozituar nga shoqëritë administruese të fondeve të pensioneve, në Autoritet, në lidhje me:

a) pasqyrat financiare vjetore dhe pasqyrat financiare për periudha raportuese të ndërmjetme, me anë të të cilave shoqëria
    administruese informon Autoritetin dhe përdoruesit e tjerë të jashtëm në lidhje me gjendjen e saj financiare. (Shtojca 1)

b) pasqyrat financiare vjetore dhe pasqyrat financiare për periudha raportuese të ndërmjetme të fondit të pensionit, hartuar
    me qëllim informimin e Autoritetit dhe përdoruesve të tjerë të jashtëm rreth gjendjes financiare të fondit. (Shtojca 2)

c)  pasqyrat statistikore vjetore dhe për periudhat raportuese të ndërmjetme të fondit të pensionit hartuar me qëllim
     informimin e Autoritetit dhe përdoruesve të tjerë të jashtëm rreth vëllimit të aktivitetit të kryer në periudhën e raportuar.
    (Shtojca 3)


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 136, datë 28.09.2017)

   Materiali i plotë