Rregullore

Rregullore nr. 25, datë 23.02.2011 "Për raportimin në AMF të veprimtarisë së shoqërisë administruese të fondeve të pensionit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 25
  Datë: 23/02/2011
 • Hyn në fuqi : 23/02/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo Rregullore ka për qëllim të rregullojë përmbajtjen, shpeshtësinë, afatet dhe formën e pasqyrave financiare të detyrueshme për tu depozituar nga shoqëritë administruese të fondeve të pensioneve në Autoritet. 


(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 136, datë 28.09.2017)
(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 2, datë 22.01.2020)

 

   Materiali i plotë