Rregullore

Rregullore nr. 119, datë 19.09.2011 "Për kodin e etikës së audituesit të brendshëm"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 119
  Datë: 19/09/2011
 • Hyn në fuqi : 19/09/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Të Përgjithshme

Qëllimi i Kodit Etik është që të promovojë një kulturë etike në  ushtrimin e auditimit të brendshëm.

   Materiali i plotë