Rregullore

Rregullore nr. 128, datë 06.10.2011 "Mbi procedurat dhe kërkesat shtesë për licencimin e depozitarit të sipërmarrjeve të investimeve kolektive"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 128
  Datë: 06/10/2011
 • Hyn në fuqi : 06/10/2011
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sipërmarjeve të Investimeve Kolektive

Kjo rregullore ka si qëllim përcaktimin e procedurave dhe kërkesave shtesë për licencimin e depozitarit  të sipërmarrjeve të investimeve kolektive.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 173, datë 30.11.2017)

   Materiali i plotë