Rregullore

Rregullore nr. 153, datë 23.12.2014 “Për veprimtarinë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit në shoqërinë e sigurimit”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 153
  Datë: 23/12/2014
 • Hyn në fuqi : 23/12/2014
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo rregullore ka për objekt përcaktimin e normave të përgjithshme që rregullojnë funksionet e Njësisë së Auditimit të Brendshëm dhe Komitetit të Auditimit, si dhe raportet e ndërsjellta ndërmjet tyre në shoqëritë e sigurimit.

   Materiali i plotë