Rregullore

Rregullore nr. 19, datë 28.04.2015 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe llojet e investimeve të lejuara të këtyre aktiveve"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 19
  Datë: 28/04/2015
 • Hyn në fuqi : 28/04/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i rregullores është përcaktimi i llojeve dhe karakteristikave të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike të shoqërive të sigurimit/risigurimit që ushtrojnë veprimtari sigurimi në klasat e jo jetës, kategoritë e tjera të investimeve të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike, përcaktimi i rregullave për diversifikimin dhe kufizimin në lidhje me investimin e këtyre aktiveve si dhe rregullat për vlerësimin e këtyre aktiveve.

(Ndryshuar me Vendimin e Bordit nr. 106, datë 31.05.2019)

   Materiali i plotë