Rregullore

Rregullore nr. 20, 28.04.2015 "Për procedurat e ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë të aktiveve të shoqërisë së sigurimit"

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 20
  Datë: 28/04/2015
 • Hyn në fuqi : 28/04/2015
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i procedurave të ndalimit ose kufizimit të përdorimit të lirë të një pjese apo të gjithë aktiveve duke përfshirë dhe veprimtarinë që lidhet me dhënien e huave dhe investimeve, të shoqërisë së sigurimit.

   Materiali i plotë