Rregullore

Rregullore nr. 37, datë 27.03.2019 “Mbi rinovimin e licencës së Aktuarit të Autorizuar”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 37
  Datë: 27/03/2019
 • Hyn në fuqi : 27/03/2019
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori:
 • Fusha: Tregu i Sigurimeve

Kjo Rregullore ka për objekt përcaktimin e rregullave të rinovimit të licencës së aktuarit të autorizuar.
 

   Materiali i plotë