Rregullore

Rregullore nr. 1, datë 28.01.2010 “Për aktivet e lejuara, kufizimet dhe kufirin maksimal të investimit të fondit të pensionit”

 • Akti ligjor/rregullator: Rregullore
 • Miratoi : Bordi i AMF
 • Numër: 1
  Datë: 28/01/2010
 • Hyn në fuqi : 28/01/2010
 • Botuar në:
  Datë:
 • Sektori: Mbikeqyrje, Disiplinim
 • Fusha: Tregu i Fondeve të Pensioneve Vullnetare

Kjo rregullore hartohet në bazë të nenit 63, të Ligjit nr. 10 197, datë 10.12.2009, "Për fondet e pensionit vullnetar" dhe pikës 2 të nenit 14, të Ligjit nr. 9572, datë 03.07.2006 “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”.
Qëllimi i kësaj rregullore është të përcaktojë aktivet e lejuara, në të cilat mund të investohet fondi i pensionit, kufizimet dhe kufirin maksimal të lejuar të investimit.

(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 109, datë 18.10.2010)
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 32, datë 21.03.2012)
(Ndryshuar me vendimin e Bordit nr. 120, datë 24.08.2016)

   Materiali i plotë